fot. freepik

Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie sygnalistów, wprowadzającą nowe przepisy mające na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia prawa w kontekście związanym z pracą.

Nowa ustawa przewiduje szeroką ochronę dla sygnalistów, którzy mogą zgłaszać nieprawidłowości zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a w szczególnych przypadkach również publicznie.

Zgodnie z nowymi przepisami, sygnalistą może być pracownik, osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy. Do grona sygnalistów zaliczają się również przedsiębiorcy, prokurenci, akcjonariusze, wspólnicy, stażyści, wolontariusze, praktykanci, funkcjonariusze oraz żołnierze.

Sygnalista będzie mógł zgłosić naruszenie prawa za pomocą trzech głównych kanałów: wewnętrznych, które zostaną utworzone przez podmioty prywatne i publiczne; zewnętrznych, skierowanych do odpowiednich organów państwa; oraz za pomocą ujawnienia publicznego w szczególnie określonych przypadkach.

Instytucją odpowiedzialną za udzielanie wsparcia sygnalistom będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Urząd ten będzie także przyjmował zgłoszenia zewnętrzne dotyczące naruszeń konstytucyjnych praw oraz wolności człowieka i obywatela.

Ustawa obejmuje szeroki katalog obszarów, w których sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości lub dokonywać ujawnień publicznych. Do najważniejszych z nich należą: korupcja, zamówienia publiczne, usługi, produkty i rynki finansowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, ochrona prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych, a także konstytucyjne wolności i prawa człowieka i obywatela.

Od momentu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego sygnaliści będą chronieni przed działaniami odwetowymi. W przypadku podjęcia takich działań przeciwko sygnalistom, będą oni mieli prawo do odszkodowania w wysokości nie mniejszej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku. Dodatkowo sygnaliści mogą ubiegać się o zadośćuczynienie.

Nowa ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, które zaczną obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.

Podpisanie ustawy o ochronie sygnalistów przez Prezydenta Andrzeja Dudę to krok w kierunku zwiększenia transparentności i odpowiedzialności w sferze publicznej i prywatnej. Nowe przepisy mają na celu nie tylko ochronę osób zgłaszających naruszenia, ale także promowanie uczciwości i praworządności w Polsce.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *