UODO ma uwagi do zmian w prawie o komunikacji elektronicznej

7 czerwca 2024 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) przekazał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy Prawo o komunikacji elektronicznej do Kancelarii Sejmu.

Projekt ustawy, oznaczony jako druk sejmowy nr 423, został już poddany konsultacjom i opiniowaniu na etapie prac rządowych, gdzie znaczna część uwag Prezesa UODO została uwzględniona.

Prezes UODO ponownie zgłasza swoje zastrzeżenia w piśmie do zastępcy szefa Kancelarii Sejmu, Dariusza Salamończyka. Obecnie Sejm zbiera opinie o projektach poselskich i rządowych, które następnie są wykorzystywane podczas prac nad projektem.

Główne uwagi Prezesa UODO dotyczą dwóch kluczowych kwestii. Pierwsza z nich odnosi się do trybu prac nad projektem ustawy. Prezes UODO wskazuje, że projektodawca nie przeprowadził testu prywatności, który jest niezbędny do oceny wpływu nowych rozwiązań na ochronę danych osobowych zgodnie z artykułem 25 ust. 1 oraz artykułem 35 RODO.

Druga uwaga dotyczy modelu retencji i udostępniania danych o użytkownikach. Obecny projekt ustawy powiela rozwiązania z Prawa telekomunikacyjnego, wymagając, by przedsiębiorcy telekomunikacyjni przechowywali przez rok szczegółowe dane o połączeniach i udostępniali je szerokiemu zakresowi uprawnionych podmiotów, w tym sądom, prokuraturze, policji oraz innym służbom. Prezes UODO podkreśla, że dokładny zakres przechowywanych danych powinien być określony w samej ustawie, a nie w rozporządzeniu.

Zdaniem Prezesa UODO, taki sposób gromadzenia danych o wszystkich użytkownikach jest niezgodny z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Prezes powołuje się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w tym m.in. wyroki z 6 października 2020 roku oraz najnowsze wyroki z 30 kwietnia 2024 roku, które wskazują na konieczność bardziej zróżnicowanego podejścia do retencji danych.

Istotne dla sprawy orzeczenia TSUE, które zapadły już po przyjęciu przez Polskę Prawa telekomunikacyjnego.

W ocenie Prezesa UODO, obecny model bezwarunkowego gromadzenia danych nie zapewnia przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO, takich jak zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych oraz ograniczenie przechowywania. Ponadto, nie jest zgodny z zasadą ograniczenia gromadzenia informacji o obywatelach przez władze publiczne wynikającą z artykułu 51 ust. 2 Konstytucji RP.

Prezes UODO apeluje o wprowadzenie niezbędnych zmian w projekcie ustawy, aby zapewnić zgodność z europejskimi standardami ochrony danych osobowych oraz orzecznictwem TSUE, a także aby lepiej chronić prywatność obywateli.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *