Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

product centric

(lub product centered) to podejście biznesowe, które skupia się na produkcie jako głównym czynniku wpływającym na sukces firmy. W tym podejściu, firma koncentruje się na projektowaniu, produkcji i dystrybucji produktów, które są uważane za najważniejsze dla klientów.

W podejściu product-centric, firma opiera swoją strategię marketingową na założeniu, że jeśli produkt jest wystarczająco dobry, to klient sam zainteresuje się nim i dokona zakupu. Firma skupia się przede wszystkim na projektowaniu i produkcji produktów, a działania marketingowe i sprzedażowe są ukierunkowane na ich promocję.

Jedną z wad podejścia product-centric jest to, że firma może nie dostrzegać rzeczywistych potrzeb i preferencji klientów, ponieważ skupia się jedynie na produkcie. W podejściu product-centric, to firma decyduje, co klient powinien kupić, a nie klient decyduje, czego potrzebuje. Dlatego w dzisiejszych czasach, w których klienci mają większy wybór i są bardziej wymagający, podejście product-centric staje się coraz mniej skuteczne, a firmy coraz częściej koncentrują się na podejściu customer-centric (czyli koncentrującym się na kliencie).

Śledź nas

Daj nam CYNK :)

Jak tworzyć zróżnicowane i inkluzywne środowisko pracy w contact center dla lepszych wyników?

Znaczenie różnorodności i inkluzywności w pracy

Różnorodność i inkluzywność stanowią fundament nowoczesnego środowiska pracy, nie tylko ze względu na ich pozytywny wpływ na innowację i kreatywność, dzięki łączeniu różnych perspektyw i doświadczeń. Są one także kluczowe dla lepszego zrozumienia i odzwierciedlenia potrzeb zróżnicowanej bazy klientów, co jest nieocenione na konkurencyjnym globalnym rynku. Firmy, które przyjmują te wartości, często notują lepsze wyniki finansowe, co potwierdzają liczne badania. Ponadto, organizacje, które są otwarte i inkluzywne, mają większe szanse na przyciągnięcie i utrzymanie utalentowanych pracowników, którzy poszukują miejsca, gdzie będą szanowani i doceniani.

Inkluzywność przyczynia się do wzrostu zaangażowania pracowników, obniża fluktuację i zapobiega grupowemu myśleniu, które może prowadzić do niekwestionowania decyzji. Dzięki większej różnorodności i szkoleniom z tego zakresu, zespoły mogą lepiej radzić sobie z konfliktami, wykazując większą empatię i zdolności komunikacyjne. Promowanie tych wartości pomaga również firmom przestrzegać przepisów prawnych dotyczących równości szans i wzmacnia ich markę pracodawcy, co jest coraz bardziej istotne dla nowoczesnych pracowników i świadomych społecznie konsumentów. W sumie, różnorodność i inkluzywność nie są jedynie etycznym zaangażowaniem; są one strategicznymi składnikami sukcesu organizacji, wpływającymi na jej innowacyjność, wydajność i długoterminową żywotność.

Tyle z teorii, a praktyka?

Organizacje mogą rozpoznać korzyści wynikające z różnorodności i inkluzywności poprzez śledzenie określonych wskaźników wydajności (KPIs), które są mierzalnymi wartościami odzwierciedlającymi skuteczność realizacji celów związanych z tymi obszarami. Przykładowo, mogą to być wskaźniki takie jak indeks równości płci, który mierzy stosunek kobiet do mężczyzn na różnych poziomach organizacji, czy wskaźnik zróżnicowania kulturowego, określający procent pracowników reprezentujących różne grupy etniczne i kulturowe. Inne KPIs mogą obejmować wskaźnik rotacji pracowników, który może wskazywać, czy środowisko pracy jest na tyle wspierające, że pracownicy chcą w nim pozostać, oraz wyniki ankiet satysfakcji pracowników, które mogą ujawnić, jak pracownicy postrzegają działania firmy w zakresie różnorodności i inkluzywności. Ponadto, wskaźnik promocji wewnętrznych i rozwój kariery różnorodnych grup pracowników mogą pokazać, jak efektywnie firma wspiera rozwój wszystkich swoich pracowników, niezależnie od ich tła. Śledzenie tych i innych podobnych KPIs umożliwia organizacjom mierzenie postępów i identyfikowanie obszarów do poprawy, co z kolei może prowadzić do zwiększenia innowacyjności, poprawy wyników finansowych i budowania silniejszej pozycji rynkowej.

Tylko po co to robić?

W inkluzywnym zespole contact center[1], większa różnorodność przekłada się na bezpośrednie korzyści takie jak lepsza wydajność zespołu, zwiększona kreatywność w rozwiązywaniu problemów i lepsze zrozumienie różnorodnych potrzeb klientów. Pracownicy, czując się szanowani i doceniani za swoje unikalne perspektywy, są bardziej zmotywowani do efektywniejszej pracy i współpracy. Kreatywność kwitnie, gdy różne punkty widzenia i doświadczenia zderzają się, prowadząc do innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wykorzystane w interakcjach z klientami. Ponadto, zespół, który odzwierciedla szeroki przekrój społeczności, jest lepiej przygotowany do zrozumienia i spełnienia oczekiwań klientów z różnych środowisk, co jest kluczowe w zapewnianiu wyjątkowej obsługi klienta i budowaniu długoterminowych relacji. W związku z tym, inkluzywne środowisko pracy w contact center staje się nie tylko etycznym imperatywem, ale strategiczną inwestycją w przyszłość firmy.

Przeciwdziałanie nieświadomym uprzedzeniom

Nieświadome uprzedzenia mogą mieć subtelny, lecz znaczący wpływ na procesy rekrutacyjne i decyzje o promocjach, często prowadząc do niekorzystnego traktowania kandydatów i pracowników na podstawie ich rasy, płci, wieku lub innych cech osobistych. Takie uprzedzenia mogą uniemożliwiać rekruterom docenienie pełnego potencjału kandydata i skutkować nieproporcjonalnym promowaniem jednorodnych grup. Aby przeciwdziałać tym uprzedzeniom, organizacje mogą wprowadzić szkolenia dotyczące świadomości uprzedzeń, które pomagają pracownikom zrozumieć i rozpoznawać własne nieświadome schematy myślowe. Użycie standardowych procedur i narzędzi oceny w procesie rekrutacji, takich jak testy kompetencyjne i znormalizowane wywiady, również może ograniczyć subiektywizm. Ponadto, tworzenie zróżnicowanych paneli rekrutacyjnych i komitetów ds. promocji może pomóc w równoważeniu różnych perspektyw i zapewniać bardziej obiektywną ocenę kandydatów. Ustalenie jasnych, mierzalnych kryteriów dla decyzji o awansie i zapewnienie przejrzystości w procesach decyzyjnych to kolejne kroki, które mogą zminimalizować wpływ nieświadomych uprzedzeń i prowadzić do bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego środowiska pracy.

Strategie rekrutacji promujące różnorodność

Tworzenie inkluzywnego procesu pozyskiwania kandydatów rozpoczyna się od skonstruowania ogłoszeń o pracy i procesów rekrutacyjnych, które są zaprojektowane tak, aby przyciągnąć kandydatów z różnorodnych środowisk. Ogłoszenia powinny być pisane neutralnym językiem, unikając stereotypów i języka, który może nieświadomie zniechęcać pewne grupy. Powinny one również podkreślać wartości firmy związane z różnorodnością i inkluzywnością oraz jasno wskazywać, że organizacja jest otwarta na kandydatów bez względu na ich tło.

W procesie rekrutacyjnym, istotne jest użycie zróżnicowanych kanałów rekrutacyjnych, aby dotrzeć do szerokiego spektrum kandydatów. Można na przykład korzystać z platform społecznościowych, for internetowych skupiających różne grupy zawodowe, a także współpracować z organizacjami reprezentującymi mniejszości. Dodatkowo, organizowanie targów pracy i uczestnictwo w wydarzeniach branżowych skierowanych do różnorodnych talentów może zwiększyć zasięg ofert pracy.

W samej procedurze selekcji ważne jest, aby wszystkie etapy procesu rekrutacyjnego – od przeglądu CV, przez testy kompetencji, aż po rozmowy kwalifikacyjne – były znormalizowane i wolne od subiektywnych ocen, które mogłyby faworyzować kandydatów z określonym tłem. Użycie oprogramowania do przeglądania aplikacji może pomóc w weryfikacji kwalifikacji bez uwzględniania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, które mogą nieświadomie wpłynąć na ocenę.

Ponadto, przeszkolenie rekruterów w zakresie różnorodności i inkluzywności może pomóc im lepiej zrozumieć, jak nieświadome uprzedzenia mogą wpływać na ich decyzje i jak je minimalizować. Wszystko to łączy się w proces, który jest nie tylko sprawiedliwy i otwarty, ale także aktywnie zachęca do aplikowania szerokiej gamy kandydatów, co jest kluczowe dla budowania zespołów różnorodnych i wydajnych.

Budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej

Kształtowanie kultury organizacyjnej, która wspiera różnorodność i promuje uczestnictwo wszystkich pracowników, wymaga strategicznego i ciągłego zaangażowania na wszystkich szczeblach firmy. Zaczyna się to od szczytu hierarchii, gdzie liderzy muszą jasno wyrażać i demonstrować swoje zobowiązanie do tworzenia inkluzywnego miejsca pracy. To zobowiązanie powinno być widoczne w misji firmy, wartościach i codziennych działaniach. Regularne szkolenia z zakresu różnorodności i wrażliwości są kluczowe, aby edukować pracowników na temat wartości różnorodności i sposobów unikania dyskryminacji. Ponadto, powinny być wprowadzone kanały umożliwiające pracownikom zgłaszanie obaw dotyczących różnorodności i inkluzywności, a także systemy, które nagradzają zachowania wspierające te wartości.

Efektywne strategie obejmują także tworzenie grup zainteresowań i sieci wsparcia, które umożliwiają pracownikom z mniejszości wspieranie się nawzajem i dzielenie się swoimi doświadczeniami. Równie ważne jest, aby w przeglądach wydajności i strategiach rozwoju kariery uwzględniać cele związane z różnorodnością, co pokazuje, że firma serio podchodzi do awansowania pracowników z różnych środowisk. Wreszcie, świętowanie różnorodności poprzez uznawanie i obchodzenie kulturalnych świąt i historii może pomóc w budowaniu świadomości i szacunku dla różnych perspektyw w organizacji. Kiedy firma aktywnie pracuje nad włączeniem i promowaniem różnorodności na każdym poziomie, tworzy to środowisko, w którym wszyscy pracownicy czują się wartościowi i motywowani do pełnego zaangażowania w swoją pracę.

Włączanie głosów pracowników w procesy decyzyjne

Aktywne włączanie pracowników różnych poziomów i tła w procesy decyzyjne jest potężnym narzędziem do budowania środowiska pracy, w którym każdy czuje się doceniany i ważny. Kiedy pracownicy są zachęcani do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami, nie tylko wzbogaca to proces decyzyjny poprzez różnorodność perspektyw, ale również wzmacnia indywidualne poczucie przynależności i wartości w firmie. Pracownicy, którzy widzą, że ich głos ma wpływ na kształtowanie polityki firmy lub kierunki rozwoju produktów, czują się bardziej zaangażowani i zmotywowani.

Taka kultura otwartości sprzyja zaufaniu i współpracy, ponieważ pracownicy wiedzą, że ich wkład jest ważny bez względu na ich stanowisko czy tło. To zaangażowanie na różnych poziomach organizacji może również prowadzić do lepszego zrozumienia i większego zaangażowania w realizację wspólnych celów firmy, co przekłada się na wyższą wydajność i lepsze wyniki. Co więcej, pracownicy, którzy czują się słyszani i cenią się swoje miejsce w firmie, często stają się jej ambasadorami zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz, co dodatkowo wzmacnia pozytywny wizerunek organizacji.

Wyzwania i jak się z nimi uporać

Wdrożenie strategii różnorodności i inkluzywności może napotkać na wiele wyzwań, w tym opór ze strony pracowników, którzy mogą być przywiązani do istniejących norm i kultur organizacyjnych. Może to powodować napięcia, gdy tradycyjne metody pracy są kwestionowane lub zmieniane. Aby przeciwdziałać temu oporowi, kluczowe jest prowadzenie otwartego dialogu i szkoleń, które pomagają pracownikom zrozumieć korzyści płynące z różnorodności i uczestniczyć w kształtowaniu nowych praktyk. Innym wyzwaniem jest zapewnienie, że strategie różnorodności nie są postrzegane jako zwykłe działania PR, ale jako rzeczywiste zobowiązanie firmy. Aby to osiągnąć, firma musi być transparentna w swoich celach i wynikach, regularnie aktualizując postępy i angażując pracowników we wszystkich działaniach. Może się także pojawić problem znalezienia równowagi pomiędzy promowaniem różnorodności a zapewnieniem, że wszystkie grupy są traktowane sprawiedliwie. To wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania polityk w miarę potrzeb, co może być złożonym procesem.

Jednym z rozwiązań tych wyzwań jest zaangażowanie wysokiego kierownictwa, które poprzez swoje działania może promować i modelować wartości związane z różnorodnością. Ponadto, rozwój mentorstwa i programów rozwoju kariery skierowanych do mniejszości może pomóc w przełamywaniu barier i promowaniu równości szans. Ważne jest też, by inicjatywy były dostosowane do specyfiki firmy i jej pracowników, a działania były regularnie oceniane pod kątem ich skuteczności. Przezwyciężenie tych wyzwań wymaga czasu, cierpliwości i gotowości do zmiany, ale korzyści z zbudowania prawdziwie inkluzywnego środowiska pracy są tego warte.

Podsumowanie

W kontekście przyszłych kierunków działań na rzecz różnorodności i inkluzywności w contact center, organizacje mogą dążyć do jeszcze bardziej zintegrowanych i dynamicznych strategii. Poprzez rozwijanie bardziej zróżnicowanych i inkluzywnych miejsc pracy, firmy nie tylko zwiększają swoje potencjały innowacyjne i kreatywne, ale również poprawiają zrozumienie i satysfakcję klienta. W przyszłości, mierzenie postępów za pomocą zaawansowanych KPIs, które odzwierciedlają nie tylko reprezentację, ale także uczestnictwo i doświadczenia pracowników, może stać się standardem.

Włączanie głosów pracowników na wszystkich poziomach w procesy decyzyjne przyczyni się do budowania silniejszego poczucia przynależności i wartości. Firmy, które skupią się na rozwoju kultury organizacyjnej, gdzie różnorodność i inkluzywność są żywymi i rozwijającymi się aspektami codziennej działalności, będą mogły lepiej reagować na wyzwania i dynamicznie dostosowywać swoje praktyki. W ten sposób, inwestycja w różnorodność i inkluzywność stanie się nie tylko moralnym imperatywem, ale przede wszystkim strategicznym działaniem, które przynosi mierzalne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla klientów, prowadząc ostatecznie do wzrostu efektywności i lepszych wyników operacyjnych.

Słownik
1. contact center. wydzielona z organizacji jednostka zajmująca się ogółem kontaktów z klientami przedsiębiorcy poprzez nieograniczoną ilość dostępnych kanałów kontaktu. Do…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Firmy nie potrzebują influencerów. Pracownik to najlepszy ambasador marki

Opinie pracowników w mediach społecznościowych o swojej firmie to jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o pracodawcy. Posty pracowników dotyczące organizacji to także magnes dla partnerów biznesowych i kandydatów do pracy – szacuje się, że osiem na dziesięć osób ufa rekomendacjom szeregowych pracowników, a nie ich szefom. To powód, by starania o wizerunek zacząć od środka firmy.
Czytaj więcej

Jak nagradzać telemarketerów? Personalizować!

Znalezienie kompleksowego sposobu na jednoczesne motywowanie wszystkich pracowników jest niemożliwe. Grupa ta jest niejednolita, a jej członkowie posiadają zbyt zróżnicowane umiejętności i staż pracy. Często dzieli ich także nieprzekraczalna bariera wiekowa. Dlatego, dobrym rozwiązaniem na skuteczne motywowanie, może okazać się personalizacja nagród. Jednak czy jest to faktycznie proste do wykonania?
Czytaj więcej

Dobre relacje z klientami to podstawa. Dlaczego rNPS jest potrzebny?

Ankieta umieszczona na stronie często wywołuje niechęć odwiedzających witrynę. Co można zrobić, aby klienci chętniej dzielili się swoją opinią o produkcie? Jednym z rozwiązań jest rNPS, czyli krótka ankieta online pozwalająca ocenić poziom zadowolenia ze współpracy z firmą. Co ważne – taki sposób oceny nie zajmuje wiele czasu.
Czytaj więcej

Hinter.ai rozwinie sztuczną inteligencję ze wsparciem nowego inwestora

Rozwiązanie, które wzmacnia sprawność działania firm stawia na sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML). Hinter.ai ma już zadowolonych klientów, którzy korzystają z platformy. Teraz w rozwiązanie zainwestował fundusz Carlson EVIG Alfa. Pozyskane pieniądze będą przeznaczone na dalszy rozwój algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.