Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

mystery shopper

(inaczej tajemniczy klient) to osoba zatrudniona przez firmę lub agencję, której zadaniem jest odwiedzenie sklepu lub punktu sprzedaży i dokonanie zakupów lub uzyskanie informacji na temat produktów lub usług oferowanych przez daną firmę. Celem tajemniczego klienta jest przeprowadzenie niezależnej oceny jakości obsługi klienta, poziomu sprzedaży lub jakości produktów lub usług.

Tajemniczy klient często udaje klienta typowego, a następnie ocenia wszystkie aspekty obsługi klienta, takie jak uprzejmość i pomocność sprzedawcy, czystość sklepu, jakość produktów lub usług i ogólną jakość doświadczenia zakupowego. Oceny te są później raportowane firmie lub agencji, która zleciła wykonanie badania.

Tajemniczy klient jest używany przez firmy, aby zbierać informacje o jakości obsługi klienta i jakości produktów lub usług oferowanych przez konkurencję lub w ramach własnej firmy. Ta metoda pozwala firmom na poprawę jakości swoich produktów lub usług oraz na szkolenie personelu, co zwiększa lojalność klientów i zyski firmy.

Śledź nas

Daj nam CYNK :)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczaj:
  1.2. Spółka – Belocal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. W.H. Lindleya 16, 02-013, będący Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  1.2. Klient– osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług i nabywająca produkty, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  1.3. Regulamin – niniejszy dokument, który określa warunki korzystania z usług oferowanych przez Spółkę.
  1.4. CCNews.pl – strona internetowa prowadzona przez Spółkę pod adresem https://www.ccnews.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  2.1. zasady rejestracji i korzystania z serwisu CCNews.pl
  2.2. warunki składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez CCNews.pl, ich realizacji oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów i usług
  2.3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy
  2.4. zasad składania i rozpatrywania reklamacji
 3. Do przeglądania stron internetowych CCNews.pl niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej podobnej w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności CCNews.pl, w tym rejestracji, składania zamówienia na produkty lub usługi niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych CCNews.pl może nie być dostępny.

§2  Zawarcie umowy i korzystanie z CCNews.pl

 1. W ramach serwisu CCNews.pl, Spółka oferuje sprzedaż treści cyfrowych oraz biletów wstępu na organizowane przez Spółkę konferencje, webinary, spotkania i innego typu wydarzenia, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Klienta.
 2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 3. Klient może składać zamówienia przez całą dobę, również w dni ustawowo wolne od pracy, przez cały rok.
 4. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje bez zbędnej zwłoki, o ile Klient dokonał płatności w udostępniony przez Spółkę sposób.
 5. Realizacja zamówień na treści cyfrowe nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Spółkę wpłaty za zamówiony produkt.
 6. Spółka, w ramach przeciwdziałania nadużyciom związanym z wątpliwą rzetelnością złożonych zamówień, zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień.
 7. Ceny podane na stronie internetowej CCNews.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują – w przypadku udziału w wydarzeniach organizowanych przez Spółkę – dojazdu na miejsce wydarzenia oraz noclegów, chyba, że oferta przedstawiona przez Spółkę stanowi inaczej.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie CCNews.pl bez wcześniejszego uprzedzania. Zmiana ceny nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przez Klienta.
 9. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. O ile Klient nie zaznaczy inaczej – faktura dostarczana jest w formie elektronicznej.

§3  Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Spółkę, w tym zawarcia i wykonania umowy należy składać elektronicznie, poprzez wysłanie treści reklamacji na adres kontakt@ccnews.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  2.1. niedotrzymania określonego w umowie przedmiotu zamówienia
  2.2. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia
  2.3. reklamacja winna być złożona w formie pisemnej w sposób określony w §3 pkt 1.
  2.4. reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu wady, a w przypadku reklamacji zakupionego biletu na wydarzenie organizowane przez Spółkę – w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od chwili ich wpłynięcia do Spółki. Jeśli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w tym terminie – Spółka powiadomi Klienta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania oraz ochrony danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) określone zostały w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem: https://ccnews.pl/onas/polityka-prywatnosci/

§5 Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia
 2. Obowiązujący Regulamin opublikowany jest pod adresem: https://ccnews.pl/onas/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna
 3. Spółka ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Spółka powiadomi Klientów za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez publikację a stronie https://www.ccnews.pl