Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Widok 360

Widok 360 stopni na klienta to koncepcja polegająca na możliwości przeglądania i analizowania wszystkich danych, jakie posiadasz na temat każdego pojedynczego klienta w jednym miejscu.

Przy tak dużej ilości danych tworzonych i gromadzonych dla każdego z klientów, możliwość zebrania wszystkich źródeł w jednym miejscu daje Ci możliwość zapewnienia, że rozumiesz potrzeby, życzenia i obawy każdej osoby. W rzeczywistości jest to jednak bardziej skomplikowane.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczaj:
  1.2. Spółka – Belocal Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. W.H. Lindleya 16, 02-013, będący Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  1.2. Klient– osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług i nabywająca produkty, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
  1.3. Regulamin – niniejszy dokument, który określa warunki korzystania z usług oferowanych przez Spółkę.
  1.4. CCNews.pl – strona internetowa prowadzona przez Spółkę pod adresem https://www.ccnews.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  2.1. zasady rejestracji i korzystania z serwisu CCNews.pl
  2.2. warunki składania zamówień na produkty i usługi oferowane przez CCNews.pl, ich realizacji oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów i usług
  2.3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy
  2.4. zasad składania i rozpatrywania reklamacji
 3. Do przeglądania stron internetowych CCNews.pl niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej podobnej w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności CCNews.pl, w tym rejestracji, składania zamówienia na produkty lub usługi niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych CCNews.pl może nie być dostępny.

§2  Zawarcie umowy i korzystanie z CCNews.pl

 1. W ramach serwisu CCNews.pl, Spółka oferuje sprzedaż treści cyfrowych oraz biletów wstępu na organizowane przez Spółkę konferencje, webinary, spotkania i innego typu wydarzenia, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Klienta.
 2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 3. Klient może składać zamówienia przez całą dobę, również w dni ustawowo wolne od pracy, przez cały rok.
 4. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta następuje bez zbędnej zwłoki, o ile Klient dokonał płatności w udostępniony przez Spółkę sposób.
 5. Realizacja zamówień na treści cyfrowe nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Spółkę wpłaty za zamówiony produkt.
 6. Spółka, w ramach przeciwdziałania nadużyciom związanym z wątpliwą rzetelnością złożonych zamówień, zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień.
 7. Ceny podane na stronie internetowej CCNews.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują – w przypadku udziału w wydarzeniach organizowanych przez Spółkę – dojazdu na miejsce wydarzenia oraz noclegów, chyba, że oferta przedstawiona przez Spółkę stanowi inaczej.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług znajdujących się w ofercie CCNews.pl bez wcześniejszego uprzedzania. Zmiana ceny nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przez Klienta.
 9. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. O ile Klient nie zaznaczy inaczej – faktura dostarczana jest w formie elektronicznej.

§3  Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Spółkę, w tym zawarcia i wykonania umowy należy składać elektronicznie, poprzez wysłanie treści reklamacji na adres kontakt@ccnews.pl.
 2. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  2.1. niedotrzymania określonego w umowie przedmiotu zamówienia
  2.2. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia
  2.3. reklamacja winna być złożona w formie pisemnej w sposób określony w §3 pkt 1.
  2.4. reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu wady, a w przypadku reklamacji zakupionego biletu na wydarzenie organizowane przez Spółkę – w ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od chwili ich wpłynięcia do Spółki. Jeśli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w tym terminie – Spółka powiadomi Klienta o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania oraz ochrony danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) określone zostały w Polityce Prywatności opublikowanej pod adresem: https://ccnews.pl/onas/polityka-prywatnosci/

§5 Przepisy końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia
 2. Obowiązujący Regulamin opublikowany jest pod adresem: https://ccnews.pl/onas/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna
 3. Spółka ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Spółka powiadomi Klientów za pomocą wiadomości e-mail lub poprzez publikację a stronie https://www.ccnews.pl