AI może kłamać – odpowiedzialność spocznie na przedsiębiorcy

Polskie firmy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) w codziennej pracy, zwłaszcza w obsłudze klienta.

Technologia ta ma potencjał do znacznego ułatwienia działalności przedsiębiorstw, automatyzując zadania i redukując koszty. Jednakże AI może także generować błędne odpowiedzi, co niesie za sobą poważne konsekwencje prawne dla firm, które z niej korzystają.

AI jako narzędzie, a nie samodzielny byt

Sztuczna inteligencja nie jest autonomicznym podmiotem prawnym. To narzędzie, podobne do każdego innego oprogramowania komputerowego, i za jej działanie odpowiada przedsiębiorca, który ją wdraża. W USA zdarzały się przypadki, gdy AI generowała fałszywe precedensy prawne lub niebezpieczne przepisy kulinarne, co dowodzi, że technologia ta, mimo swojej zaawansowanej natury, może popełniać poważne błędy.

Przepisy prawne a odpowiedzialność przedsiębiorcy

Polski kodeks cywilny nie nadąża za dynamicznym rozwojem technologii AI. Obecne przepisy nie precyzują jednoznacznie odpowiedzialności za błędy sztucznej inteligencji. Artykuł 435 kodeksu cywilnego wskazuje, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zakładowe elementy ruchome, wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Jednak interpretacja tego przepisu w kontekście nowoczesnego oprogramowania może być problematyczna.

Odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c.

Bardziej adekwatnym przepisem wydaje się być art. 415 kodeksu cywilnego, który dotyczy odpowiedzialności deliktowej: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.” W przypadku błędów AI, wina przedsiębiorcy może wynikać z niewłaściwej konfiguracji oprogramowania, zlecenia mu zbyt skomplikowanych zadań, braku odpowiedniego nadzoru, czy też niezastosowania mechanizmów bezpieczeństwa.

Potrzeba nowych regulacji

Obecne przepisy nie zapewniają wystarczającej ochrony konsumentom i jasnych wytycznych przedsiębiorcom. W związku z tym, konieczne jest stworzenie nowych zasad odpowiedzialności za działanie wszelkiego rodzaju programów komputerowych, w tym modeli sztucznej inteligencji. Nowe regulacje powinny uwzględniać specyfikę technologii AI i jej potencjalny wpływ na relacje z konsumentami.

Podsumowując, firmy korzystające z AI muszą być świadome, że odpowiedzialność za wszelkie błędy tej technologii spoczywa na nich. Konieczne jest więc dokładne monitorowanie i kontrolowanie działania sztucznej inteligencji, aby minimalizować ryzyko błędów i związanych z nimi konsekwencji prawnych.

1 comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *