Psychograficzne modele segmentacji klientów

Segmentacja klientów jest niezbędna dla zrozumienia rynku, optymalizacji oferty produktowej, skuteczniejszego targetowania i personalizacji działań marketingowych, a także dla ogólnej efektywności operacyjnej i strategicznej firmy.
Freepik

Psychograficzne modele segmentacji klientów to zaawansowane narzędzia, które pozwalają na głębsze zrozumienie zachowań, motywacji, wartości oraz postaw konsumentów.

Oto kilka głównych powodów, dla których warto segmentować klientów:

 1. Lepsze zrozumienie klientów: segmentacja pozwala firmom lepiej zrozumieć potrzeby, zachowania, preferencje oraz motywacje swoich klientów. Dzięki temu możliwe jest bardziej szczegółowe profilowanie grup klientów, co ułatwia dostosowanie oferty do ich oczekiwań.
 2. Efektywniejsze targetowanie: przez segmentację klientów można dokładniej określić, kto jest najbardziej prawdopodobnym nabywcą produktów lub usług firmy. Pozwala to na skoncentrowanie działań marketingowych na tych segmentach, które przynoszą największy zwrot z inwestycji, minimalizując marnowanie zasobów na mniej zainteresowane grupy.
 3. Personalizacja oferty i komunikacji: segmentacja umożliwia tworzenie spersonalizowanych kampanii reklamowych, które są dopasowane do specyficznych potrzeb i preferencji poszczególnych grup. Personalizacja zwiększa skuteczność komunikacji, poprawiając zaangażowanie klientów i zwiększając ich satysfakcję.
 4. Optymalizacja produktów i usług: rozumienie różnorodnych potrzeb poszczególnych segmentów klientów może prowadzić do innowacji i modyfikacji w ofercie produktowej. Firmy mogą lepiej dostosować swoje produkty lub wprowadzić nowe, które lepiej spełniają oczekiwania wybranych grup klientów.
 5. Efektywniejsze zarządzanie cenami: segmentacja klientów[1] pozwala na bardziej elastyczne podejście do cen. Firmy mogą stosować różnicowanie cen w zależności od segmentu, co pozwala maksymalizować przychody i marże, oferując jednocześnie atrakcyjne ceny dla bardziej cenowo wrażliwych klientów.
 6. Zwiększenie konkurencyjności: firmy, które efektywnie segmentują swoich klientów, są w stanie lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby konsumentów. To pozwala na szybsze dostosowanie się do trendów i wyprzedzanie konkurencji w dostarczaniu wartości dla klientów.
 7. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów: segmentacja pozwala na bardziej strategiczne alokowanie zasobów marketingowych i sprzedażowych. Firmy mogą koncentrować swoje wysiłki na najbardziej rentownych klientach lub tych, którzy mają największy potencjał wzrostu.

Poniżej przedstawiam opis najbardziej znaczących modeli wykorzystywanych w marketingu.

VIO (Attitudes, Interests, Opinions):

 • Metodologia: Model VIO skupia się na badaniu postaw (Attitudes), zainteresowań (Interests) i opinii (Opinions) konsumentów. Dane te są zbierane za pomocą ankiet i badań, które pozwalają zrozumieć, jakie są przekonania, co lubią robić w wolnym czasie oraz jakie mają opinie na temat różnych tematów i produktów.
 • Efekt segmentacji: Segmentacja na podstawie modelu VIO pozwala na identyfikację grup konsumentów o podobnych postawach, zainteresowaniach i opiniach, co ułatwia personalizację komunikacji marketingowej i dopasowanie oferty do konkretnych potrzeb i preferencji klientów.

VALS (Values and Lifestyles):

 • Metodologia: VALS opiera się na klasyfikacji konsumentów według ich wartości życiowych i stylów życia. Badania VALS biorą pod uwagę psychologiczne cechy oraz zasoby, takie jak dochody, edukacja, samopoczucie, co pozwala na stworzenie szczegółowego obrazu każdego segmentu.
 • Efekt segmentacji: Segmentacja na podstawie VALS umożliwia marketingowcom lepsze zrozumienie decyzji zakupowych konsumentów na podstawie ich życiowych priorytetów i wartości, co skutkuje bardziej efektywnym targetowaniem ofert.

VALS2:

 • Metodologia: VALS2 jest rozwinięciem modelu VALS i również koncentruje się na wartościach i stylach życia, ale wprowadza bardziej złożone klasyfikacje i uwzględnia zmienne demograficzne i behawioralne w procesie segmentacji.
 • Efekt segmentacji: Model ten pozwala na jeszcze dokładniejsze dopasowanie produktów i usług do potrzeb konsumentów, identyfikując specyficzne nisze rynkowe i umożliwiając efektywniejsze planowanie kampanii marketingowych.

LOV (List of Values):

 • Metodologia: Model LOV skupia się na kluczowych wartościach, które są ważne dla konsumentów. Lista wartości może obejmować takie elementy jak bezpieczeństwo, przyjemność, osiągnięcia, samorealizacja, co pomaga w zrozumieniu, co naprawdę motywuje ich zachowania.
 • Efekt segmentacji: Segmentacja na podstawie LOV pozwala na lepsze zrozumienie, jak różne wartości wpływają na decyzje zakupowe, co umożliwia tworzenie bardziej angażujących i rezonujących z odbiorcami kampanii.

4Cs (Consumer’s Motivation):

 • Metodologia: Model 4Cs kładzie nacisk na cztery główne motywacje konsumenckie: ciekawość, komfort, koszt i komunikację. Badania w ramach tego modelu koncentrują się na tym, jak te motywacje wpływają na zachowania zakupowe.
 • Efekt segmentacji: Przy pomocy 4Cs można efektywnie grupować konsumentów według ich głównych motywacji zakupowych, co pozwala na dostosowanie strategii marketingowych w sposób, który bezpośrednio odpowiada na ich potrzeby i zachowania. W wyniku zastosowania tego modelu możemy klientów podzielić na aż 7 grup: poszukujących, aspirujących do wyższego statusu, zrezygnowanych, płynących z prądem i dbających tym samym o swoje bezpieczeństwo, zmagającym się z przeciwnościami, dokonujących samorealizacji lub tych, którzy osiągnęli sukces.

Euro Socio Styles:

 • Metodologia: Euro Socio Styles jest systemem klasyfikacji, który grupuje europejskich konsumentów na podstawie ich postaw społecznych i stylu życia. Model uwzględnia czynniki kulturowe i społeczno-ekonomiczne, co pozwala na stworzenie bardzo szczegółowego obrazu preferencji konsumentów na różnych rynkach europejskich.
 • Efekt segmentacji: Dzięki temu modelowi firmy mogą lepiej zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniach konsumenckich i dostosować swoje produkty oraz komunikację marketingową do specyfikacji poszczególnych rynków w Europie. Model dzieli klientów na segmenty: ambitni (nastawieni na karierę), marzyciele (dążą do harmonii życia), kontestatorzy (idealiści), zaangażowani (aktywiści społeczno), nobliwi (ceniący wartości rodzinne) oraz osamotnienie (ostrożni i z dużą troską o konserwatywne podejście do życia).

  Każdy z tych modeli dostarcza unikalnych wglądów w zachowania i preferencje konsumentów, co jest kluczowe dla skutecznego targetowania i personalizacji działań marketingowych.

  Słownik
  1. segmentacja klientów. jest procesem dzielenia bazy klientów na mniejsze grupy o podobnych potrzebach, preferencjach i zachowaniach zakupowych. Celem segmentacji jest…
  Add a comment

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *