UKE skontrolował dostępność dla niepełnosprawnych

W najnowszym raporcie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ujawniono wyniki corocznych kontroli dostępności biur obsługi klienta (BOK) największych operatorów telekomunikacyjnych oraz kilku operatorów lokalnych pod kątem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Kontrole, które odbyły się między 4 a 29 września 2023 r., objęły łącznie 44 BOK-i czterech głównych operatorów ogólnopolskich oraz 8 BOK-ów operatorów lokalnych. Skupiono się na analizie dostępności architektonicznej, świadczonych udogodnieniach oraz obsłudze osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Główne Udogodnienia Wymagane od Operatorów

Operatorzy telekomunikacyjni są zobowiązani zapewnić szereg udogodnień, takich jak:

  • Dostępność punktów obsługi na wózku,
  • Dokumenty w alfabecie Braille’a,
  • Możliwość rozmowy z doradcą przez tłumacza języka migowego,
  • Elektroniczną wysyłkę dokumentów przystosowanych do odczytu przez programy czytające,
  • Asystę w konfiguracji urządzeń,
  • Ofertę urządzeń końcowych dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Wyniki kontroli i obszary do poprawy

Wyniki kontroli pokazały, że głównym wyzwaniem pozostaje dostępność architektoniczna. W 21 z badanych BOK-ów stwierdzono trudności z dostępem i obsługą osób na wózkach, głównie z powodu nieodpowiedniej wysokości biurek lub zbyt małej przestrzeni pod biurkiem. UKE wydał zalecenia pokontrolne dla operatorów P4 sp. z o.o. i T-Mobile Polska S.A., wzywając do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Lokalni operatorzy bez uchybień

Wśród skontrolowanych operatorów lokalnych nie stwierdzono większych uchybień. Pokazuje to, że mniejsze firmy również skutecznie mogą dostosować swoje usługi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co jest obiecującym znakiem dla przyszłości dostępności telekomunikacji.

Działania UKE na rzecz poprawy dostępności

UKE nie tylko przeprowadza kontrole, ale także aktywnie pracuje nad ustanowieniem wewnętrznych i zewnętrznych standardów dostępności. W 2020 r., we współpracy z Fundacją Integracja, opracowano “Rekomendacje dla operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych: Łączność – telekomunikacja i poczta dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Dokument ten wskazuje kierunki zmian i proponuje rozwiązania, które mają na celu poprawę dostępności usług dla szerokiej grupy użytkowników.

Wnioski

Raport UKE podkreśla konieczność ciągłego monitorowania i poprawy dostępności usług telekomunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Wyzwania architektoniczne pozostają kluczowym obszarem wymagającym uwagi, jednak postępy wśród operatorów lokalnych i ogólnopolskich wskazują na pozytywny trend w kierunku większej inkluzji i dostępności.

Add a comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *