Zaloguj się na konto

Jako zarejestrowany użytkownik masz dostęp do dodatkowych materiałów: nagrań video, recenzji, analiz oraz raportów.

Słownik branżowy

Software as a Service

w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta. Model SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS, decydującą o jej rosnącej popularności jest to, że użytkownik kupuje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Model SaaS zakłada najczęściej cykliczne opłaty (abonament) za dostęp do programu, staje się to dla użytkownika wydatkiem stałym, a nie jednorazowym w momencie zakupu. Z punktu widzenia dostawcy SaaS zapewnia lepszą ochronę jego własności intelektualnej, producent może we własnym zakresie udostępniać swoją aplikację, lub przekazać to zadanie wyspecjalizowanej firmie
ZGŁOŚ TEMAT

Daj nam CYNK :)

Rząd akceptuje wzmocnienie uprawnień Prezesa UOKiK-u

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Projekt dostosowuje przepisy do unijnej dyrektywy, która ma na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE. Wprowadzone zostaną m.in. nowe przepisy dotyczące zadań Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK[1]).

Najważniejsze rozwiązania, która wprowadzić ma zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt ustawy:

 • Prezes UOKiK będzie miał możliwość m.in.:
  • nałożenia okresowej kary pieniężnej na przedsiębiorców, którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków;
  • pozyskiwania informacji od osób fizycznych.
 • Doprecyzowany zostanie przepis dotyczący nakładania kar na związki przedsiębiorców. Chodzi m.in. o wprowadzenie szczegółowych regulacji obliczania obrotu związku przedsiębiorców oraz jego poszczególnych członków na potrzeby nakładania kary pieniężnej oraz umożliwienie egzekwowania kary w przypadku niewypłacalności takiego związku.
 • Nastąpi zmiana sposobu ustalania kary nakładanej za naruszenia, do których doszło w trakcie bądź w związku z kontrolą oraz wynikłe z niezastosowania się do decyzji Prezesa UOKiK. Chodzi o zastąpienie maksymalnego pułapu kary określonego kwotowo, pułapem określonym, jako procent obrotu.
  • Kara pieniężna za te naruszenia będzie nie większa niż 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
 • Nowe rozwiązania przewidują, że w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu zawierania niedozwolonych porozumień lub nadużywania pozycji dominującej, naruszenia dopuszcza się również przedsiębiorca lub przedsiębiorcy wywierający decydujący wpływ na tego przedsiębiorcę.
 • Wzmocniona zostanie skuteczność działania programów łagodzenia kar, co może zachęcić potencjalnych wnioskodawców do informowania organów ochrony konkurencji o tajnych, niedozwolonych porozumieniach ograniczających konkurencję.
 • Wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące uzasadnienia zarzutów przez UOKiK. Po zmianie, uzasadnienie zarzutów będzie wydawane na etapie wszczęcia postępowania. Obowiązek ten będzie dotyczyć postępowań:
  • antymonopolowych w sprawach praktyk ograniczających konkurencję;
  • w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
  • w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone;
  • w sprawach nakładania kar pieniężnych.
 • Doprecyzowane zostaną zasady współpracy UOKiK i Policji podczas kontroli oraz przeszukania.
 • Wprowadzona zostanie pięcioletnia kadencja Prezesa UOKiK. Rozwiązanie to – wraz z określeniem kryteriów powołania i odwołania, jak i sposobu sprawowania tej funkcji – ma na celu zapewnienie większej niezależności Prezesa UOKiK. Pozwoli także na planowanie polityki ochrony konkurencji i konsumentów w dłuższej perspektywie czasu.
Słownik
1. UOKiK. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Tylko 15% firm zaczyna przygotowania do zmian w ochronie danych osobowych

Duża część przedsiębiorców wie o unijnych zmianach przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Co trzecia firma nie ma jednak świadomości, ile czasu przewidziano na dostosowanie się do nowych regulacji, a jedynie 15 proc. podjęło jakiekolwiek działania w tym zakresie – wynika z raportu kancelarii CMS. Skala zmian, jakie czekają przedsiębiorstwa jest ogromna.
Czytaj więcej

mObywatel w nowej wersji

Aplikacja mObywatel, znana z ułatwiania dostępu obywateli do ich dokumentów urzędowych i danych osobowych w formie cyfrowej, właśnie przeszła istotną aktualizację. Zmiany te wprowadzają nowe funkcjonalności i usługi, podnosząc tym samym poziom wygody i bezpieczeństwa użytkowników.
Czytaj więcej

UODO i UOKiK będą walczyć z garnkami

Siedem miesięcy i ponad 10 tysięcy spraw, pytań i skarg wpłynęło do UODO w sprawie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Samych skarg było 3 tysiące. Infolinia odbierała średnio 90 rozmów telefonicznych dziennie. Dało to ponad 14 tysięcy rozmów – tak podsumowali urzędnicy UODO siedem miesięcy obowiązywania przepisów RODO w Polsce.
Czytaj więcej

UOKiK wydał ostrzeżenie, ale od ub. roku sprawą zajmuje się kilka prokuratur w całej Polsce

UOKiK ostrzega: Europejska Grupa Finansowa Council, prowadząca pośrednictwo, proponuje konsumentom kredyty, których warunki nie odpowiadają ich potrzebom i możliwościom spłaty, a skorzystanie z jej usług może się wiązać z obowiązkiem zapłaty wysokiego wynagrodzenia. To kolejne ostrzeżenie konsumenckie wydane przez UOKiK.