Connect with us

Stawianie na różnorodność może przynieść korzyści biznesowe

ZASOBY LUDZKIE

Stawianie na różnorodność może przynieść korzyści biznesowe

Podczas gali konkursu „Raporty społeczne” na Giełdzie Papierów Wartościowych ogłoszone zostały wyniki pierwszego ratingu liderów zarządzania różnorodnością i promowania włączającej kultury organizacyjnej opracowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce oraz Deloitte. W składzie pierwszej edycji liderów zarządzania różnorodnością znalazły się BNP Paribas Polska, Citi w Polsce, DNB Bank Polska, ING Bank Śląski oraz NatWest Poland. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte oraz Billie Jean King Leadership Initiative (BJKLI) 80 proc. pracowników wskazuje działania związane z włączeniem pracowników jako istotny czynnik wyboru pracodawcy.

Pracownicy coraz częściej oczekują od pracodawców nie tylko podejmowania działań i programów z zakresu różnorodności i włączającego środowiska pracy, ale przede wszystkim uczynienia z nich podstawowego aspektu funkcjonowania organizacji i włączenia do codziennych praktyk oraz doświadczeń pracowników. Diversity&Inclusion Rating to nowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która powstała przy współpracy ekspertów Deloitte. Skupia podmioty czerpiące siłę z różnych wymiarów różnorodności, pozwala na ocenę poziomu dojrzałości firmy w zarządzaniu różnorodnością oraz włączającą kulturą organizacyjną, jest także podsumowaniem działań w tym obszarze.

Ostre kryteria

Kwestionariusz, który wypełniały spółki składał się z 4 części: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów. – Już tegoroczna edycja badania Deloitte „Global Human Capital Trends 2019” dowiodła, że rośnie znaczenie firmy odpowiedzialnej 4.0, dla której obok zysków i korzyści ważne są interesy pracowników, klientów i otoczenia społecznego, w którym działa. Uczestnicy ratingu przedstawili dojrzałe strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością i ciekawe projekty nakierowane na budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej. Potwierdza to, że z jednej strony organizacje coraz poważniej podchodzą do tematu diversity, a z drugiej, że rynek pracownika stawia warunki i ustala reguły konkurencyjności. Z badań Deloitte i BJKLI wynika bowiem, że 39 proc. pracowników zrezygnowałoby z pracy na rzecz pracodawcy bardziej inkluzywnego, włączającego wszystkich pracowników w życie firmy – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte w Polsce i Europie Środkowej.

W pierwszej części uczestnicy ratingu musieli opisać swoją strategię zarządzania różnorodnością i przedstawić sposoby zarządzania ryzykami w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i poszanowania praw człowieka. Część druga dotyczyła praktyk promujących równość szans pracowników m.in. w systemie wynagrodzeń i motywacyjnym, edukację z zakresu różnorodności i równego traktowania w miejscu pracy, a także inicjatywy zwiększające dostępność organizacji dla wszystkich pracowników oraz budowania relacji i inkluzywnej kultury organizacyjnej. Część dotycząca budowania zaangażowania skupiona była na zaangażowaniu zarządu i kadry kierowniczej we wspieranie różnorodności, narzędziach komunikacji wewnętrznej i dialogu z pracownikami, a także zaangażowaniu firmy w inicjatywy zewnętrzne na rzecz różnorodności.

Najlepsza piątka

Do pierwszej edycji ratingu zaklasyfikowało się 5 firm, które wykazały się najwyższym poziomem zarządzania różnorodnością: BNP Paribas Polska, Citi w Polsce, DNB Bank Polska, ING Bank Śląski oraz NatWest Poland.
Wszystkie te podmioty przyjęły formalne i strategiczne podejście do równego traktowania, zarządzania różnorodnością w miejscu pracy i budowania włączającej kultury organizacyjnej, a dodatkowo większość powiązała je ze strategią biznesową. Godny odnotowania jest też fakt, że większość tych organizacji powołała w swoich strukturach osobę odpowiadającą za obszar zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Każda z powyższych firm przyjęła formalne zasady różnorodności i braku dyskryminacji, które stosuje w procesie rekrutacji. Większość podmiotów opracowała i wdrożyła politykę lub regulamin w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, ochrony przed mobbingiem lub molestowaniem. We wszystkich firmach wdrożony został także system whistleblowing, umożliwiający pracownikom anonimowe poinformowanie o nieprawidłowościach. Większość spółek przed podjęciem współpracy z podmiotem zewnętrznym (np. dostawcą) przeprowadza ocenę pod kątem ryzyka współpracy m.in. w zakresie zarządzania różnorodnością.

Pracownik świadomy swoich potrzeb

Biorąc pod uwagę wyzwania związane z demografią Polski i znaczny wzrost populacji osób w wieku dojrzałym, niezwykle istotne jest zapewnienie przez pracodawcę dobrej współpracy międzypokoleniowej. Działania takie podejmowane są również przez podmioty z ratingu, czego przykładem może być przeprowadzenie działań edukacyjnych wokół raportu IQS Dwa pokolenia – dwa światy dla pracowników BNP Paribas Bank Polska. NatWest Polska szczególną uwagę poświęcił z kolei powracającym do pracy po długiej nieobecności, takiej jak urlop macierzyński – program Keep in Touch ma na celu zapewnić możliwość utrzymania kontaktu z pracodawcą i odnalezienie się w nowej sytuacji. DNB Bank Polska S.A. włączył pracowników wszystkich szczebli w tworzenie przyszłości banku, zapraszając ich do projektu 4 THE FUTURE, w którym każdy miał możliwość opracowania i wdrożenia strategicznych koncepcji rozwoju organizacji. Innymi ciekawymi programami, którymi zdecydowały się podzielić podmioty z ratingu jest np. Program Onkologiczny oferowany pracownikom ING Banku Śląskiego i jego spółek – ING jako pracodawca służy wsparciem w sposób szczególny, tak aby pracownicy czuli się zaakceptowani, bez względu na ich problemy zdrowotne i nie byli sami w obliczu choroby. Z kolei Biznes w kobiecych rękach to program finansowany przez Citi Foundation, angażujący wolontariuszy Citi w Polsce, realizowany we współpracy z Fundacją Przedsiębiorczości Kobiet. Kompleksowy program akceleracyjny, adresowany jest do kobiet z pomysłem na biznes i z planem założenia swojej firmy w trakcie trwania programu. W ramach programu powstało 169 firm.
Powyższe przykłady pozytywnie wpływają na samopoczucie i doświadczenia pracownika. To wszystko sprawia, że każdy zatrudniony może być sobą i rozwijać się bez konieczności ukrywania własnej tożsamości. Wśród firm z ratingu potwierdzeniem dobrego samopoczucia w ramach organizacji jest m.in. średni staż pracy, który za 2018 r. wynosił na stanowiskach niższego szczebla ponad 7 lat, na stanowiskach managerskich blisko 11 lat, a na stanowiskach zarządczych 13 lat – mówi Rafał Rudzki, Dyrektor w zespole ds. zrównoważonego rozwoju w Deloitte w Polsce i Europie Środkowej.

Jak zauważają eksperci Deloitte wciąż istnieje luka pomiędzy oczekiwaniami pracowników, a tym co oferują pracodawcy. Coraz więcej organizacji próbuje przeobrazić się we włączające miejsce pracy poprzez specjalne programy i szkolenia. Od 2014 do 2017 roku odsetek przedstawicieli kadr zarządzających, dla których kreowanie włączającej kultury organizacyjnej było jednym z priorytetów wzrósł o 32 proc. – Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ratingu wyróżniły się najbardziej instytucje z branży finansowej i usług profesjonalnych – dodaje Irena Pichola.

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE