Connect with us

Miasta średnie na radarze inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych

STRATEGIE I INWESTYCJE

Miasta średnie na radarze inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych

W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się wczoraj konferencja z udziałem wiceministra Adama Hamryszczaka, przedstawicieli biznesu i uczelni oraz prezydentów miast, na której zaprezentowane zostały wyniki raportu „Potencjał miast średnich w Polsce dla lokalizacji inwestycji BPO/SSC/IT/R&D”, przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Zespół badawczy ABSL przeanalizował 35 miast średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze usług biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D). Stworzony w wyniku badań raport, wskazuje na możliwe szanse rozwoju sektora, ocenia ich obecny potencjał i bariery dla inwestycji oraz przedstawia rekomendacje działań, które pozwolą stworzyć odpowiednie warunki dla inwestorów. 

Podczas konferencji, wiceminister Adam Hamryszczak wskazał na sektor nowoczesnych usług jako szansę dla rozwoju biznesu w miastach średnich. – Obserwujemy jak sektor usług biznesowych niesamowicie rośnie w ostatnim czasie. Jeszcze 10 lat temu, zatrudnienie w sektorze było na poziomie 50 tys. osób. W 2020 ma to być nawet 340 tys. pracowników, a w kolejnych latach można spodziewać się jego dalszego wzrostu. Jest to okazja do tego, żeby sektor, który obecnie działa głównie w dużych miastach, zaistniał również w miastach średnich. We współpracy z ABSL postanowiliśmy sprawdzić jakie działania powinny zostać podjęte, żeby w miastach średnich ten biznes faktycznie zaistniał– komentował wiceminister Hamryszczak. 

-– Zależy nam na dalszym dynamicznym rozwoju sektora w Polsce, dlatego zaangażowaliśmy się w stworzenie tego raportu. Jako organizacja reprezentująca firmy z sektora, mamy ogromne doświadczenie ostatnich dziesięciu lat intensywnego rozwoju sektora w Polsce. Obserwujemy bariery, które zaistniały w dużych miastach dla dalszego wzrostu, a tym samym widzimy szanse dla biznesu w miastach średnich– dodaje Jolanta Jaworska, Wiceprezes ABSL, Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie. 

Raport przygotowany przez ABSL wskazuje, że potencjał inwestycyjny miast zależy od kombinacji czynników, jednak największe znaczenie dla rozwoju sektora w średnich miastach subregionalne ma kapitał ludzki. Jego dostępność i jakość w największym stopniu wpływa na potencjał inwestycyjny miast. Głównymi przewagami miast średnich dla sektora nowoczesnych usług biznesowych mogą̨ być́: niższe koszty prowadzenia działalności, przede wszystkim koszt wynajmu powierzchni biurowej oraz oczekiwania płacowe pracowników oraz niższą rotacja kadry. Trudności wiążące się̨ z pozyskiwaniem talentów mogą̨ w niedalekiej przyszłości skłonić́ cześć́ firm nie tylko do poszukiwania zasobów w miastach średnich i przenoszenia ich „do siebie”, ale i tworzenia nowych, często niefunkcjonujących jeszcze na polskim rynku struktur organizacyjnych – na przykład sieci małych, lokalnych oddziałów raportujących do centrali. Taka możliwość́ dotyczy w szczególności firm IT. Ze względu na specyfikę̨ działalności firmom IT łatwiej jest tworzyć́ niewielkie oddziały w miastach średnich i wykorzystać́ możliwości rozwoju biznesu w oparciu o lokalne zasoby kadrowe w badanych ośrodkach. 

O celach raportu oraz Pakietu dla Miast Średnich, w ramach którego powstał raport, wiceminister Adam Hamryszczak podczas konferencji mówił: „Walczymy o to, aby zmienić sposób postrzegania miast średnich, przedstawić je jako atrakcyjne do życia dla mieszkańców oraz atrakcyjne dla lokalizacji inwestycji, nie tylko publicznych, ale także prywatnych. Wierzymy, że kotwicą, która zatrzyma talenty w średnich miastach to inwestycje prywatne, zarówno produktowe i usługowe.”

 – Raport pokazuje ze miasta takie jak Tarnów, Płock, Elbląg, Nowy Sącz, Kalisz, Legnica, Koszalin, Gorzów Wielkopolski i Piła mają bardzo duże szanse mocno zafunkcjonować na mapie nowoczesnych centrów usług dla biznesu. Dlatego nasze działanie jest nakierowane na ten właśnie sektor. Żeby skłonić biznes do działania i lokowania swoich inwestycji w miastach średnich, niezbędna jest współpraca biznesu ze szkołami wyższymi, dlatego będziemy organizować specjalny nabór w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych funkcjonujących w miastach, tak aby kierunki kształcenia były dopasowane do potrzeb sektora. To podstawowe działania, na które przeznaczymy 100 mln zł na wzmocnienie kompetencji w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Nie zapomnieliśmy o rozwiązaniach ustawowych. Zgodnie z nową ustawą o wspieraniu inwestycji, przedsiębiorcy lokalizujący swoje biznesy w średnich miastach, będą mogli liczyć na dodatkowe zwolnienia i ulgi podatkowe – mówił Adam Hamryszczak.

Szanse na rozwój́ sektora nowoczesnych usług biznesowych w badanych miastach są̨ silnie zróżnicowane. Zależą̨ od sytuacji poszczególnych ośrodków w zakresie analizowanych w raporcie czynników lokalizacji inwestycji istotnych z punktu widzenia sektora. – Należy pamiętać, że sektor nowoczesnych usług biznesowych w miastach średnich nie rozwinie się od razu, ale dzięki temu raportowi władze tych miast średnich kompleksowy portret obecnej sytuacji wraz z rekomendacjami działań na rzecz przyciągnięcia inwestorów– podsumował wiceminister inwestycji i rozwoju, Adam Hamryszczak. 

Redakcja

CCNEWS.pl to jedyny specjalistyczny newsowo-publicystyczny wortal internetowy w Polsce w całości poświęcony zagadnieniom związanym z obsługą klienta, customer services, omnichannel, customer experience i technologiom wykorzystywanym przez centra obsługi klienta. Informuje, edukuje i komentuje aktualne trendy i wydarzenia na Polskim rynku CC. Od 14 lat dostarcza wartościową wiedzę o polskim rynku CC i BPO. Zdaniem niezależnych instytutów badawczych: Instytut Monitorowania Mediów oraz Press Service Monitoring Mediów jesteśmy najchętniej czytanym i najbardziej angażującym swoich czytelników portalem branżowym (branży customer care) w Polsce.

Skomentuj

POPULARNE