Connect with us

Obowiązki ADO czyli kto przechowuje moje dane osobowe ?

AKTUALNOŚCI

Obowiązki ADO czyli kto przechowuje moje dane osobowe ?

Nieraz wyrażamy zgodę na udostępnienie naszych danych osobowych. Czasami nie zastanawiamy się nad treścią formułek, pod którymi składamy nasz podpis. Potem otrzymujemy różne maile, odbieramy niechciane rozmowy lub smsy. Warto pamiętać o tym, że w każdej chwili możemy zaprzestać udostępniania naszych danych. Pomoże nam w tym znajomość naszego ADO czyli Administratora Danych Osobowych, na którym spoczywa cały szereg obowiązków. Zasady przechowywania danych osobowych określa rozdział 3 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 1997 roku.

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 23. 1. ww. ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Zgoda ta może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel tego przetwarzania. W przypadku zbierania danych osobowych ADO zobowiązany jest poinformować osobę o swojej pełnej nazwie i adresie swojej siedziby, o celu zbierania danych, o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dodatkowo ADO powinien poinformować osobę o dobrowolności albo obowiązku podania danych (z podaniem podstawy prawnej). Te informacje są niezbędne, aby osoba wiedziała, gdzie przechowywane są jej dane osobowe i kto posiada do nich dostęp oraz do kogo należy zgłosić się w celu aktualizacji danych.

Zmiana administratora danych osobowych
Jeśli firma przyjmuje na siebie obowiązki administratora danych, powinna, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., poinformować użytkowników tj. osoby, których dane znajdują się w zakupionej bazie danych, o zmianie administratora danych osobowych (ADO). Niezbędne jest poinformowanie o źródle pozyskania tych danych: adresu e-mail lub numeru telefonu. Powinna również przedstawić siebie jako obecnego administratora danych wraz z podaniem swoich danych rejestracyjnych.
Nowy ADO powinien również przekazać informację, w jakich celach i przez kogo będą przetwarzane dane osobowe, adres e-mail czy numer telefonu (zgodnie ze zgodą wyrażoną pierwotnie pierwszemu administratorowi danych osobowych). Jednocześnie należy poinformować użytkowników o prawie dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, prawie wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7 wyżej wskazanej ustawy, a także prawie wniesienia do administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy. Aktualny ADO powinien również przekazać użytkownikom informację, że w każdej chwili mogą się wypisać z bazy poprzez złożenie pisemnego wniosku. ADO powinien każdorazowo wysłać pisemne potwierdzenie usunięcia danych z bazy.

Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 26 ustawy administrator danych osobowych powinien dołożyć wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:

obowiazki_ado_giodo

Zgodnie z art. 27 ustawy zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, dane o stanie zdrowia, nałogach, informacje o skazaniach czy otrzymanych mandatach karnych.

Art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych dopuszcza możliwość, aby administrator danych powierzył innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej z nim umowy. Podmiot, o którym jest mowa, może przetwarzać te dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Powinien podjąć wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych (jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych) oraz spełnić wymagania określone w art. 39a ustawy. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych spoczywa nadal na ADO, jednak nie wyklucza również odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę, za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z umową.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, wbrew pozorom, nie jest niebezpieczne. Warto jednak taką zgodę skopiować i zarchiwizować, aby pamiętać, jaki jest zakres i cel przetwarzania naszych danych oraz gdzie możemy je szybko zaktualizować bądź po prostu wypisać się z danego zbioru bazodanowego.

Autor Ewa Walwoda, Dyrektor Marketingu i PR w DBMS Sp. z o.o.

Ewa Walwoda

Dyrektor marketingu w PCM Sp. z o.o. (w latach 2009-12), następnie szefowa marketingu w Cludo Sp. z o.o. i Halo Kwadrat. Była także odpowiedzialna za PR i marketing w DBMS. Obecnie dyrektor generalna Okno Kompleks.

Skomentuj

POPULARNE