CenterNet i fundacja Lux Veritatis zawarły porozumienie

CenterNet, spółka zależna NFI Midas, zwarł 12 października porozumienie z fundacją Lux Veritatis, spółką Bonum oraz spółką Multi Channel Marketing Group, aby zażegnać trwający spór – poinformował NFI Midas w komunikacie.

“Porozumienie zostało zawarte w celu zażegnania sporu powstałego pomiędzy CenterNet, Fundacją, Bonum oraz MCMG (…) a także z uwagi na zamiar realizacji projektu “wRodzinie” przez Fundację bez udziału CenterNet” – podano w komunikacie.

“Zarząd CenterNet stoi na stanowisku, że długotrwały spór z Fundacją, którego wynik nie jest obecnie możliwy do przewidzenia, nie leży w dobrym interesie udziałowców CenterNet, jak również może narazić CenterNet na utratę dobrego imienia w oczach Klientów sieci “wRodzinie” oraz partnerów biznesowych CenterNet” – podano.

Na mocy porozumienia CenterNet oświadczył, że należności (w tym z tytułu zobowiązania do zwrotu kosztów procesu i kosztów egzekucji) wobec Bonum w łącznej kwocie 2,5 mln zł, MCMG w łącznej kwocie 1,41 mln zł oraz wobec Fundacji w łącznej kwocie 268.400 zł zostaną zapłacone w terminie siedmiu dni roboczych od daty zawarcia porozumienia.

Z kolei Bonum i MCMG zobowiązały się do zwrotu w dniu następnym po dokonaniu zapłaty wszystkich kwot, o których mowa powyżej, wszystkich weksli stanowiących zabezpieczenie roszczeń Fundacji, Bonum i MCMG wystawionych przez Fundusz i CenterNet jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z wcześniejszych umów zawartych przez CenterNet z Fundacją, Bonum i MCMG.

Warunkiem jest jednoczesne wystawienie i wręczenia weksla własnego “in blanco” z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na kwotę 5 mln zł poręczonego przez Midas, który Fundacja ma prawo opatrzyć miejscem płatności oraz datą płatności według swego uznania oraz weksla własnego “in blanco” wraz z deklaracją wekslową do kwoty 541.288,38 zł, poręczonego przez Midas, zabezpieczającego wierzytelność Bonum z tytułu zwróconych starterów oraz zdrapek doładowujących.

Ponadto, CenterNet zobowiązał się do przekazania do 31 stycznia 2011 roku Fundacji lub wskazanemu przez nią podmiotowi składników majątku, które będą dawały Fundacji lub podmiotowi przez nią wskazanemu możliwość samodzielnego prowadzenia projektu “wRodzinie”.

Jeśli CenterNet spełni zobowiązania Fundacja ograniczy wysokość kar umownych przewidzianych w umowie z Fundacją do kwoty 5,0 mln zł, zaś zarówno Bonum jak i MCMG zrzekną się wszelkich roszczeń wynikających odpowiednio z umów zawartych pomiędzy CenterNet a Bonum i pomiędzy CenterNet a MCMG bezwarunkowo i w całości z wyłączeniem wierzytelności przysługującej Bonum z tytułu zwróconych starterów oraz zdrapek doładowujących w kwocie nie wyższej niż brutto 541.288,38 zł.

Fundacja jest uprawniona również do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od woli przejęcia aktywów, przy czym oświadczenie to może zostać złożone przez Fundację nie wcześniej, niż 31 października 2010 roku. Z kolei CenterNet zrzekł się bezwarunkowo i w całości wobec Fundacji, Bonum i MCMG wszelkich roszczeń wynikających odpowiednio z umów zawartych z Fundacją, Bonum i z MCMG.

“Fundacja oświadczyła, że w przypadku zawarcia umowy przenoszącej własność składników majątku o których mowa powyżej potwierdzi, iż zawarcie powyższej umowy w pełni wyczerpuje jej roszczenia wobec CenterNet i Midas a także zwalnia CenterNet z zapłaty kary umownej, o której mowa w poprzednim akapicie” – podał NFI Midas.

“W przypadku niezłożenia przez Fundację oświadczenia o woli przejęcia składników majątku lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od woli przejęcia składników majątku, CenterNet zapłaci Fundacji karę umowną, o której mowa w poprzednim akapicie. Zapłata tej kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych poprzedzających datę zapłaty. W przypadku złożenia przez Fundację oświadczenia o woli przejęcia składników majątku i niezawarcia umowy przenoszącej własność składników majątku, CenterNet zapłaci Fundacji karę umowną, o której mowa w poprzednim akapicie. Zapłata tej kary umownej wyczerpuje wszelkie roszczenia Fundacji wynikające ze stosunków prawnych i ze stosunków faktycznych poprzedzających datę zapłaty” – podano.

W lipcu Lux Veritatis i CenterNet wypowiedziały sobie umowę o współpracy w zakresie uruchomienia projektu telefonii komórkowej sieci “W Rodzinie”.

Fundacja zarzucała wtedy CenterNetowi niespełnienie warunków, do których CenterNet się zobowiązał w umowie oraz podkreślała, że “od wielu miesięcy” oczekiwała na uruchomienie usług, które powinien zapewnić CenterNet, m.in. dostęp do internetu, roaming, poczta głosowa, MMS, SMS Premium i inne.

CenterNet podwał zaś, że oświadczenie Fundacji o zakończeniu współpracy jest niezgodne z prawdą i świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd.

W czerwcu 2009 roku CenterNet zawarł z Fundacją i spółkami Bonum oraz MCMG umowy dotyczące uruchomienia sieci “W Rodzinie”. Na ich mocy Lux Veritatis odpowiedzialny był za marketing, firma Bonum za budowę sieci dystrybucji, firma MCMG za budowę i utrzymanie call center[1]. CenterNet był odpowiedzialny za finansowanie tych działań

Słownik
1. call center. Firma lub dział w firmie zajmujący się telefoniczną obsługą klienta realizowaną przez przeszkolonych pracowników (telemarketerów, konsultantów, agentów). Obsługa…
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły na pokrewne tematy
Czytaj więcej

Integrated Solutions i partnerstwo z Huawei

Integrated Solutions został autoryzowanym partnerem firmy Huawei. Wykorzystując technologię producenta, IS zamierza wdrażać usługi integracyjne z obszaru infrastruktury, sieci i bezpieczeństwa. Uzyskane przez inżynierów Integrated Solutions certyfikaty pozwalają także na świadczenie serwisu urządzeń Huawei.
Czytaj więcej

Także Play wspiera obywateli Ukrainy

W związku z wczorajszymi i dzisiejszymi wydarzeniami, także sieć Play, z którego korzysta wielu obywateli Ukrainy w Polsce, wprowadza bezpłatne pakiety minut, które można wykorzystać w komunikacji z rodzinami, które pozostały na terytorium Ukrainy.