Call center MCMG żąda 1 mln zł od CenterNet

FI Midas otrzymał od spółki Multi Channel Marketing Group wezwanie do wykupu weksla, stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych roszczeń MCMG wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez spółkę CenterNet, operatora sieci w Rodzinie.

Na poczatku lipca doszło do wypowiedzenia umów między CenterNet a Fundacja Lux Veritatis na świadczenie usług pod marką wRodzinie. Przedmiotem umowy z Multichannel[1] Marketing Group było świadczenie przez MCMG usług dotyczących obsługi klienta w ramach telefonii komórkowej oznaczonej marką wRodzinie oraz zobowiązanie MCMG do m.in. zaprojektowania procedur obsługi klienta oraz realizacji działań telemarketingowych.

Z otrzymanego wezwania wynika, że weksel został wypełniony w dniu 19 lipca 2010 roku na kwotę ponad 1,095 mln zł. Data płatności weksla została określona na dzień 27 lipca 2010 roku a jako miejsce płatności weksla wskazano miasto Gdańsk.

Jednocześnie zarząd Funduszu informuje, że w dniu 22 lipca 2010 roku otrzymał od CenterNet pismo z informacją, że z powodu łącznego obciążania CenterNet przez MCMG, zarówno zryczałtowanym wynagrodzeniem za zarządzanie poszczególnymi stanowiskami pracy w obsłudze infolinii, jak też kolejnym ryczałtem za obsługę tych samych stanowisk według stawek godzinowych, naliczanych za teoretycznie możliwą, a nie za faktyczną liczbę godzin przepracowanych na tychże stanowiskach w celu obsługi klientów, CenterNet dokonał w przeszłości nadpłaty w rozliczeniach z MCMG w kwocie 1 988 mln zł.

Jednocześnie Zarząd CenterNet poinformował, że z wyżej wymienionego powodu wstrzymał płatności wystawionych przez MCMG faktur, których wysokość uznał za nieuzasadnioną. Z dalszej części pisma wynika, że po przeprowadzeniu szczegółowej analizy CenterNet stoi na stanowisku, że wyżej wspomniane faktury są uzasadnione jedynie w części obejmującej łączną kwotę 603,2 tys. zł i oświadczył, że w dniu 22 lipca dokonał potrącenia faktycznie należnej MCMG kwoty w tej wysokości z przysługującym CenterNet względem MCMG roszczeniem o zwrot opisanej powyżej nadpłaty.

Zarząd Funduszu stoi na stanowisku, że roszczenie MCMG wobec Funduszu, z tytułu wykupu weksla, z racji swojego charakteru gwarancyjnego oraz wobec braku istniejących należności MCMG w stosunku do CenterNet, jest bezzasadne i w przypadku dalszego dochodzenia przez MCMG w/w roszczenia Fundusz będzie je kwestionował we właściwy proceduralnie sposób.

Źródło: media2.pl

Słownik
1. Multichannel. (z ang. multikanałowość) – strategia polegająca na obsłudze / sprzedaży dla klienta w wielu kanałach. O wyborze kanału…
2 comments
  1. Pracowałem w MCMG – takiego burdelu pod koniec to nie widziałem. Początek był fajny, firma się rozkręcała. Po zmianach – tragedia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *